Kimler Üye Olabilir?

İzmir Yüksek Ekonomi Okulu, İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Ege Üniversitesi İktisat ve Ticari Bilimler Fakültesi, Ege Üniversitesi İktisat ve İşletme Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesini Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecesinin herhangi birini bitirenler derneğe asil üye olarak girebilirler.

Ancak, üye olması ilgili mevzuat hükümlerine göre izne tabi olan kişiler, ilgili makamlardan gerekli izni almadıkça birinci fıkrada belirtilen Yüksek Okul ve Fakülte mezunu olsalar da derneğe üye olamazlar.

Yüksek Okul ve Fakülteleri bitiren Türk Vatandaşı olmayanların, derneğe üye olabilmeleri için Türk Vatandaşlarında aranan şartlardan başka o yabancının Türkiye de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.

Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.

Fahri Üye;
İzmir Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu, İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi, Ege Üniversitesi İktisat ve Ticari Bilimler Fakültesi, Ege Üniversitesi İktisat ve İşletme Fakültesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim üyeliği yapmış olanlar ve yapmakta bulunanlar derneğin fahri üyeleridir.

Türkiye ‘de ve yabancı ülkelerde yukarıda belirtilen Yüksek Okul ve Fakültelerden birini bitirenler ile benzeri Yüksek Okul, Akademi ve Fakültelerden mezun olanlar derneğe fahri üye olarak girebilirler.
Derneğin amacına yönelik maddi ve manevi yardımı dokunan şahıslara Yönetim Kurulunca onursal üyelik payesi verilebilir.

Fahri Başkanlık payesi Dernek Genel Kurulu tarafından verilebilir.

ÜYELİK HAKLARI
Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve bu tüzüğün 3.üncü maddesinin öngördüğü şartları taşıyan her gerçek kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.

Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.