Tüzüğümüz

Derneği Tüzüğünü PDF olarak indirmek için tıklayınız.

İZMİR

YÜKSEK TİCARETLİLER DERNEĞİ

TÜZÜĞÜ

 

ANKARA-1984

 

İZMİR

YÜKSEK TİCARETLİLER DERNEĞİ

TÜZÜĞÜ

BÖLÜM: I

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

 

Madde 1- 25 Kasım 1960 tarihinde kurulan derneğin adı:”İZMİR YÜKSEK TİCARETLİLER DERNEĞİ”dir.

Merkezi: Ankara’dadır.
Madde 1- 25 Kasım 1960 tarihinde kurulan derneğin adı “İzmir Yüksek Ticaretliler Derneği”dir. Derneğin kısa adı İZİMDER dir.

DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ

            Madde 2- Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu-İktisadi ve Ticari İlimler Akedemisi-Ege Üniversitesi İktisat ve Ticari Bilimler Fakültesi-Ege Üniversitesi İktisat ve İşletme Fakültesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları arasında mesleki ve ilmi bir birlik ve dayanışma yaratmak ve bu birliği memleket ve meslek hayrına kuvvetlendirip yükseltmektir.

            Derneğin amaca müteveccih başlıca faaliyetleri şunlardır:

 1. Ülke çapında yararlı olacak şekilde üyelerin fikri, kültürel ve sosyal çalışmalarını sağlamak, mesleki bilgi ve görgülerini artırmak için konferanslar,kurslar, seminerler, yurt içi ve yurt dışı seyahatler düzenlemek, bu uğurda lokal binaları almak, inşa ettirmek ve kiralamak,
 2. Derneğin amacına uygun ve ülke çapında yararlı olacak şekilde dergi veya gazete çıkarmak, sağlanan ilmi, mesleki ve sair bilgilerin yayınlarını yapmak,
 3. Maddenin giriş bölümünde yer alan Yüksek Okul ve Fakültelerin gelişip büyümelerini teminen Yüksek Okul ve Fakülte İdareleri,dernek,mesleki ve ilmi müessese ve diğer kurum ve kuruluşlarla temas kurarak öğrenim araç ve gereçlerinin günün koşullarına uygun hale getirilmesine çalışmak,

 ç) İktisadi ve Ticari konularda telif ve tercüme eserlerinin yayınlanmasını teşvik                     amacıyla eser sahiplerinin ödüllendirilmesi için özel bir fon tesis etmek,

 1. İktisadi ve Ticari konularda yurt içinde ve yurt dışında yayınlanan ilmi eserleri izleyip üyelere aktarmak,
 2. Maddenin giriş bölümünde yer alan Yüksek Okul ve Fakültelerden birini birincilikle bitirenlere armağan vermek suretiyle teşvik ve taltif etmek,
 3. İktisadi ve Ticari konularda ilmi araştırma yapan Master ve Doktora tezi ve sınavlarına hazırlanan üyelerimize araç, gereç ve burs temin etmek suretiyle yardımcı olmak,
 4. Üyelerin mesleki sorunlarının çözümlemesine yardımcı olmak,
 5. Maddenin giriş bölümünde yer alan Yüksek Okul ve Fakültelerde okuyan muhtaç ve başarılı öğrencilere kredi ve burs sağlamak,

ı)    Üyelerin sosyal güvenliklerini korumak amacıyla yardım sandıkları kurmak,

i)   Maddenin giriş bölümünde yer alan Yüksek Okul ve Fakültelerin program, öğretim araç ve gereçleri bakımından gelişmelerine yardımcı olmak,

j)   Meslek mensuplarını ilgilendiren konularda hazırlanan kanun tasarıları üzerinde görüş tespit edip ilgili Makamlara iletmek,  

k)  İktisadi ve Ticari Konularda bilimsel kongreler düzenlemek, düzenlenen kongrelerde bildiriler sunmak,

l)  Üyeler için kütüphanesi, lokantası bulunan misafirhane, lokal ve benzeri tesisler kurmak,

m)  Dernek amacının tahakkuku için her türlü resmi ve özel teşebbüslere müracaatta bulunmak,

n)  Maddenin girişinde yer alan Yüksek Okul ve Fakülte ve meslekle ilgili diğer dernek ve kuruluşlarla birlik halinde çalışmak,

 

BÖLÜM :II

ÜYE OLMA VE ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

A) ÜYE OLMA

a) Asli Üye;

Madde 3-03.10.1983 tarih ve 2908 sayılı kanuna göre dernek kurma hakkına sahip ve İzmir Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu-İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi-Ege Üniversitesi İktisat ve Ticari Bilimler Fakültesi- Ege Üniversitesi İktisat ve İşletme Fakültesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitirenler derneğe asli üye olarak girebilirler.

Ancak, 2908 sayılı kanunun 16.maddesi gereğince ilgili makamlardan gerekli izni alma durumunda olanlar bu izni almadıkça ve aynı kanunun 4.maddesinde belirtilen yasaklılık halini taşıyanlar birinci fıkrada belirtilen Yüksek Okul ve Fakülte mezunu olsalar da derneğe üye olamazlar.

Birinci fıkrada belirtilen Yüksek Okul ve Fakülteleri bitiren Türk Vatandaşı olmayanların, derneğe üye olabilmeleri için Türk Vatandaşlarında aranan şartlardan başka o yabancının Türkiye de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz.

Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.

Madde 3-(birinci paragraf) 03.10.1983 tarih ve 2908 sayılı kanuna göre dernek kurma hakkına sahip ve İzmir Yüksek Ekonomi Okulu-İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi-Ege Üniversitesi İktisat ve Ticari Bilimler Fakültesi-Ege Üniversitesi İktisat ve İşletme Fakültesi-Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesini Lisans,Yüksek Lisans ve Doktora derecesinin herhangi birini bitirenler derneğe asil üye olarak girebilirler.

b) Fahri Üye;

Madde 4- 2908 sayılı Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca, dernek kurma ve derneğe üye olma şartlarına haiz İzmir Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu-İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi-Ege Üniversitesi İktisat ve Ticari Bilimler Fakültesi-Ege Üniversitesi İktisat ve İşletme Fakültesi ile Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim üyeliği yapmış olanlar ve yapmakta bulunanlar derneğin fahri üyeleridir.

Türkiye ‘de ve yabancı ülkelerde yukarıda belirtilen Yüksek Okul ve Fakültelerden birini bitirenler ile benzeri Yüksek Okul, Akademi ve Fakültelerden mezun olanlar derneğe fahri üye olarak girebilirler.

Derneğin amacına yönelik maddi ve manevi yardımı dokunan şahıslara Yönetim Kurulunca fahri üyelik payesi verilebilir.

Fahri Başkanlık payesi Dernek Genel Kurulu tarafından verilebilir.

B) ÜYELİK HAKLARI

Madde 5- Hiç kimse derneğe üye olma ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetilmez.

2908 sayılı Dernekler yasasının 4.maddesinde belirtilen kamu hizmeti görevleri ile 16.madde gereğince derneğe üye olabilenler Yönetim Denetim ve haysiyet kurullarında görev alamazlar.

Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanabileceği gibi diğer bir üye aracılığı ile de kullanabilir. Her üye genel kurulda en çok bir ülkeyi temsil edebilir.

Fahri üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.    

C) ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 6- Dernekten istifa suretiyle ayrılmak isteyen her üye keyfiyeti yazılı olarak Yönetim Kuruluna bizzat veya posta ile tevdi ederek üyelikten ayrılabilir.

Üyenin derneğe borcu varsa kendisinden tahsil edilir.

Ç)ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 7- Derneğin amacına, Dernekler Kanununa ve tüzüğe aykırı hareket eden üyeler, Yönetim Kurulunun kararı ile üyelikten çıkarılır. Bu karar Genel Kurulun tasvibiyle kesinlik kazanır. Durum kendilerine yazılı olarak duyurulur.

Genel Kurul kararını haysiyet kurulunun yazılı mütalaasını aldıktan sonra gizli oyla verir.

Birinci paragraftaki fiilleri Yönetim Kurulu üyelerinden biri veya tamamı işlerse, haysiyet kurulu olayın önemine göre durumdan Denetleme Kurulunu da haberdar eder, Denetleme Kurulu gerekirse genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır. Genel Kurulun vereceği karar kesinlik kazanır.

 

BÖLÜM :III

DERNEĞİN ORGANLARI VE ŞUBELERİ

A)DERNEĞİN ORGANLARI

Madde 8- Derneğin organları şunlardır.

a)Genel Kurul,

b)Yönetim Kurulu,

c)Denetleme Kurulu,

d)Yürütme Kurulu,

e)Haysiyet Kurulu,

Ancak, (d) ve (e) fıkralarında belirtilen organlara, Genel Kurul ve Denetleme Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.

aa)Genel Kurul Toplantıları:

Madde 9- Genel Kurul;           

1) Yılda bir defa, Mayıs ayı içinde olağan,

2) Yönetim ve Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Olağan Genel Kurul toplantılarının en geç iki yılda bir yapılması zorunludur.

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır.

Denetleme Kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından 3 kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

Çağrı Usulü:

Madde 10- Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazete de ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az 15 gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.

Üyeler 2.toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır ve toplantı 2.fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur.

Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz.

Toplantı Yeri:

Madde 11- Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

Toplantıya Katılacak olanlar:

Madde 12- Genel Kurula, haklarında Yönetim Kurulunca çıkarılma kararı alınmamış olanlarla şubelerden gelecek temsilciler katılabilirler.

Toplantı yeter sayısına dahil edilmemek ve oy kullandırılmamak kaydıyla fahri başkan ve fahri üyeler de genel kurul toplantılarına katılabilirler.

Toplantı Yeter Sayısı:

Madde 13- Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

İlk toplantıda yeter sayısı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Toplantının yapılış usulü:

Madde 14- Dernek Kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.

Genel kurula katılacak üyeler, Yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine giderler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez.

Açılıştan sonra toplantıya yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katib seçilir.

Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katibler toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte imzalarlar.

Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

Toplantıda görüşülecek hususlar:

Madde 15-  Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurlun görev ve yetkileri:

Madde 16- Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçimi,

2-Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve Denetleme Kurulları raporunun görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,

4-Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

6-Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,

7-Derneğin fesh edilmesi,

8-Dernekten çıkarılacak üyeler hakkında kesin karar vermesi,

9-Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi ve kamu yararına çalışan dernek sayılması için müracaat kararı alınması

bb)Yönetim Kurulu teşkili ve görevleri:

Madde 17- Genel Kurul, asil üyeler arasından bir yıl için gizli oyla 7 kişilik bir Yönetim Kurulu seçer, oy sıralamasında da sonra gelen 5 kişide yedek üye seçilmiş olur. Eşit oy alanlar arasında kur’a seçilir.

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir vaya bir kaçına yetki vermek,

2-Dernek şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve şube kurucularına yetki vermek,

3-Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

4-Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,

5-Bu tüzüğün 2.maddesindeki faaliyetlerini düzenlemek,

6-Genel Kurulca verilen kararları yerine getirmek,

7-Üyeler arasındaki dayanışmayı artırıcı ve derneğe gelir sağlayıcı sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif faaliyetlerde bulunmak,

8-Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

Madde 17-(Birinci paragraf) Genel Kurul, asil üyeler arasından 2 yıl için gizli oyla 11 kişi asil, 9 kişilik yedek olmak üzere toplam 20 üye seçer.Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelik teklifleri liste halinde teklif edilir.

Görev Bölümü:

Madde 18- Yönetim Kurulu, üyeler arasından bir başkan, bir başkan vekili, bir genel sekreter, bir muhasip ve bir de veznedar seçer. Diğer üyeler derneğin amaçlarına göre Yönetim Kurlunca görevlendirilir.

Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri ilk olağan genel kurul toplantısına kadar sürer.

Madde 18-(birinci paragraf)Yönetim Kurulu üyeler arasından bir Başkan, bir Başkan Vekili, iki Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, iki Genel Sekreter Yardımcısı, bir Muhasip ve bir de Muhasip Yardımcısı seçer. Diğer üyeler denek amaçlarına göre görevlendirilir.

Madde 19- a)Başkan; Toplantılara başkanlık eder, normal toplantılar dışında lüzum görürse yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Dernek adına görüşmek yalnız başkana aittir. Başkanın yetki vereceği yürütme kurulu üyelerinden biride bu hakkı kullanabilir.

Başkan, derneği sevk ve idare ile kardeş dernek ile birliklerde derneğin yakın ilgisini ve işbirliğini sağlamakla görevlidir.

b) Başkan vekili; Başkan bulunmadığı zamanlarda onun görevini yürütür.

c) Genel Sekreter; Başkanın direktifi altında Yönetim ve Yürütme Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlar. Derneğin her türlü yazışma işlerini yürütür.

d)Muhasip üye; Derneğin hesaplarını tutar, kıymetlerini muhafaza eder,

e)Veznedar üye; Derneğin parasını muhafaza eder, tahsilat ve tediyeleri takip eder.

Görevli üyelerden birinin izinli bulunduğu zamanlarda üyelerden biri Yönetim Kurulu tarafından izinli üyenin işini yürütmeye memur edilir.

Yazışmaya ait evrak başkan veya başkan vekili ile birlikte genel sekreter tarafından imzalanır.

Tahsilat makbuzları hariç, hesap işleri ile ilgili bütün evrak, başkan veya başkan vekili ile birlikte muhasip veya veznedar üyelerinden biri tarafından birlikte imza edilir.

Tahsilat makbuzları, Derneğin mühürü altında muhasip veya veznedar üye veya Yönetim Kurulunca sorumluluğu kabul edilmek suretiyle başka bir üye tarafından yalnız olarak imzalanabilir.

Hesap işlemi ve tahsilat makbuzları dışında kalan hususlar hakkında Başkan veya Başkan vekilinin imzası bulunmayan evrak derneği ilzam etmez.

Derneğin 40.000.-liranın üstündeki paraları Milli Bankalara yatırılır. Bankalardan para Başkan, Başkan Vekili, Genel Sekreterden biri ile Muhasip üye veya Veznedar üyelerden birinin birlikteki imzaları ile çekilir.Sonradan Yönetim Kurulunun onayına sunulmak şartı ile Başkan, Başkan Vekili ve Genel Sekreter 40.000.-liraya kadar ödeme yapabilir.

Her ödemenin bir evrakı müsbiteye müstenit olması şarttır.

Madde 19- c) Başkan Yardımcıları sorumlu oldukları faaliyetlerde Başkana ve Başkan Vekiline yardımcı olurlar, komisyonlarda görev alırlar, gerekli görüldüğünde komisyon kurarlar ve komisyonlara başkanlık ederler.

d) Genel Sekreter, Başkanın direktifleri altında yönetim kurulu kararlarını uygular.Derneğin her türlü yazışmasını yapar, yayın organında görev alır.

e) Genel Sekreter Yardımcıları, Genel Sekreterin direktifleri ile Genel Sekretere yardımcı olurlar.

f) Muhasip, Derneğin mali hesaplarını tutar ve muhafaza eder.

g) Muhasip yardımcıları, Muhasibin direktifleri doğrultusunda muhasibe yardımcı olurlar ve aidat toplanması konusunu yürütürler.

(Son paragraf) Derneğin 100.000.000.-TL’nin üstündeki paraları Türkiye’de faaliyet gösteren bankalardan birine yatırılır. Bankalardan para çekmek yetkisi Yönetim Kurulunca verilecek yetkiyle en az iki Yönetim Kurulu üyesi tarafından çekilir. Başkan, Başkan Vekili ve Genel Sekreter 50.000.000.-TL.’ye kadar olan ödemeleri tek başına yapabilir.

Madde 20- Yönetim Kurulu muhasip üyenin teklifi üzerine hesap işleminin yürütülmesini sağlamak için bir büro kurabilir.

Madde 21- Yönetim Kurulu, bütün yazışma işlemlerini yönetmek üzere Genel Sekreterin yönetimi altında bir büro kurabilir.           

Madde 22- Yönetim Kurulu görevlendirdiği üyelere, memur ve hizmetlilere yolluk ve ödenekler verebilir.

Madde 23- Yönetim Kurulu, dernekle ilgili gerekli yönetmelikleri yapar ve genel kurulun onayına sunar.

Yönetim Kurulunun toplantı zamanı ve karar nisabı;

Madde 24- Yönetim Kurulu, Başkan, Başkanın bulunmaması halinde Başkan Vekili tarafından bizzat veya genel sekreter aracılığı ile daveti sonucu olağan olarak ayda bir defadan az olmamak üzere toplanır ve yürütme kurulunca getirilen gündemi görüşür. Bu toplantı gündem maddeleri bitinceye kadar sürer. Yönetim Kurulu üyelerinden 2’sinin isteği ile gündeme yeni maddeler konabilir. Gelecek toplantının gününü kurul kendisi tayin edebilir. Olağan üstü toplantıları, başkanın isteği ile veya kendi üyelerinden 3’ünün yazılı isteği ile yapar. Olağanüstü toplantılar genel sekreterlik kanalı ile düzenlenir.

Yönetim Kurulu, yarıdan bir fazla üye ile toplanır ve kararlar mevcudun ekseriyeti ile alınır. Oylar eşit olduğu takdirde başkanın bulunduğu taraf tercih olunur.

Devamsızlık;

Madde 25- Yönetim Kurulu üyelerinden biri arka arkaya 3 toplantıda özürsüz olarak veya izin almaksızın bulunmazsa, Yönetim Kurulu kararıyla Başkan tarafından yazılı bir ihtarda bulunulur. Bu ihtardan sonra yine 3 defa üst üste gelmediği takdirde istifa etmiş sayılarak yerine yedek üyelerden en fazla oy alan üye davet olunur.

Yönetim Kurulunun yedek üyelerle tamamlanamaması;

Madde 26- Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağırının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

cc)Denetleme Kurulu teşkili ve görevleri;

Madde 27- Denetleme Kurulu, asil üyeler arasından genel kurulca bir sene için gizli oyla seçilen 3 kişiden teşekkül eder. Oy sırasında daha sonra gelen 3 kişi de yedek üye olur. Eşit oy alanlar arasında kura çekilir. Denetleme Kurulu üyelerinden en az ikisinin Ankara’da oturanlardan seçilmesi gereklidir.

Denetleme Kurulu üyeleri, dernek hesapları ile muamelelerini ilgili kanunlar ve tüzük hükümleri dahilinde yürütülüp yürütülmediğini 6 ayı geçmeyen aralıklarla tetkik ve kontrol eder. Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında genel kurul sunar.

Denetleme Kurulu üyeleri, oy hakkına sahip olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir, görüşlerini açıklayabilir.

Yönetim Kurulu Denetleme Kurulu tarafından istenecek olan her türlü bilgiyi vermeye, belge ve kayıtlar göstermeye zorunludur. Dernek yönetiminde yolsuzluk tespit eden Denetleme Kurulu Üyelerinden en az ikisi Genel Kurulu Olağan Üstü toplantıya çağırabilir.

Madde 27-(Birinci Paragraf) Denetleme Kurulu asil üyeler arasından Genel Kurulca iki sene için gizli oyla seçilen 5 asil, 5 yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelikleri liste olarak teklif edilir. Denetleme Kurulu üyelerinden en az ikisinin Ankara’da ikamet etmesi gerekmektedir.

çç) Yürütme Kurulu;

Madde 28-Yönetim Kurulunun üyeleri arasından seçeceği bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir muhasip üye ile bir veznedar üye yürütme kurulunu oluştururlar. Yönetim Kurulu Başkanı, Yürütme Kurulunun da başkanıdır.

Yürütme Kurulunun görev ve Yetkileri;

Madde 29-

 1. Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak,
 2. Derneğin bütçesini hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak,
 3. Derneğin hesaplarını tutmak ve yıl sonu bilançosunu çıkararak Yönetim Kuruluna sunmak,

ç)   Yönetim Kurulunun denetimi altında derneğin diğer işlerini yürütmek,

Yürütme Kurulunun toplantı zamanı;

Madde 30- Yürütme Kurulu Başkan ve Genel Sekreterin davetiyle 15 günde en az bir defa toplanır. Toplantı günleri yürütme kurulunca da tespit edilebilir. Başkan doğrudan doğruya veya yürütme kurulundan iki üyenin isteği ile yürütme kurulunu olağan üstü toplantıya çağırabilir.

dd) Haysiyet Kurulu;

Madde 31- Genel Kurul, asil üyeler arasından 3 yıl için beş kişilik bir haysiyet kurulu seçer. Oy sırasına göre sonradan gelen 3 kişi yedek üye olur. Eşit oy alanlar arasında kura çekilir. Haysiyet Kurulu üyelerinin 40 yaşını doldurmuş olması şarttır.

Madde 32- Haysiyet Kurulu üyeleri derhal toplanarak aralarında bir başkan ve bir başkan vekili ve bir de sekreter seçer.

Madde 33- Haysiyet kurulu 7.madde gereğince kendisine intikal eden konuları inceler, mütalaa ve kararını bildirir.

Madde 34- Haysiyet kurulu gerektiğinde Başkan veya Sekreterin daveti üzerine en az 3 üyenin kararı ile toplanır. Kararlar ekseriyetle verilir. Oylar eşit olursa Başkanın tarafı tercih olunur.

Organlara seçilenlerin idareye bildirilmesi;

Madde 35- Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 7 gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından; Yönetim ve Denetleme Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Şubelerin Kuruluşu;

Madde 36- Dernek gerekli gördüğü yerlerde şube açabilir. Ancak İl, merkez ilçe, ilçe ve köylerde birden fazla şube açamazlar.

Bu amaçla, dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az 3 kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı olarak müracaat yapılır. Bu yazıda kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, mesleği veya sanatı, ikametgahı ve tabiiyeti ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıya dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi zorunludur.

Şube kurucularının şubenin açılacağı yerde en az altı aydan beri ikamet etmeleri zorunludur.

Şubelerin organları;

Madde 37- Bu tüzüğün 8.maddesinde belirtilen organlar, aynen şubelerde de bulunur.

Şube organlarının görev ve Yetkileri;

a) Genel Kurul

Madde 38- Genel Kurul, bu tüzüğün 8.9.10.11.12.13.14 ve 15.maddelerindeki esaslara uyulması yanında, genel merkeze ait hükümler dışında aşağıda yazılı hususlar şube genel kurulunca görüşülüp karara bağlanır.

1-Şube organlarının seçimi

2- Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibrazı

3-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü

4-Genel Merkez genel kurulunda bulundurulmak üzere, kayıtlı asil üyelerin her 10’u için 1 kişi olmak ve 5 den az olmak kaydıyla, şube temsilcilerini seçmek,

5-Şubeye taşınmaz malların satın alınması, yaptırılması, kiralanması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususlarında Yönetim Kurullarına yetki verilmesi,

6-Gerektiğinde, genel merkezin kanun ve tüzüğe uygun teklif ve temennileri hakkında karar vermesi,

7-Şubenin amacının gerçekleşmesi konusunda karar vermesi,

8-Şubenin feshi,

b)Şube Yönetim Kurulunun teşkili ve görevleri;

Madde 39- Bu tüzüğün 17.18.19.20.21.22.24.25 ve 26.maddelerinde belirtilen esaslara uyulmakla beraber mahiyeti itibariyle genel merkeze ait bulunanlar dışında şube yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Şubeyi temsil etme veya bu hususta kendi üyelerinden biri veya bir kaçına yetki vermek,

2-Şubenin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi genel merkez görüşünü de aldıktan sonra hazırlayarak şube genel kuruluna sunmak,

3- Bu tüzüğün 2.maddesinde belirtilen faaliyetlerden, genel merkeze ait olduğu kanun ve yönetmeliklerle belli edilecek olanlar dışındakileri yerine getirmek,

4-Genel Merkez ve şube genel kurullarınca verilen kararları yerine getirmek,

5-Bu tüzüğün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak,

c)Şube Denetleme Kurulu teşkili ve görevleri;

Madde 40- Şube denetleme kurulu teşkili ve görevleri konusunda tüzüğün 27.maddesi hükümleri göz önünde bulundurulur.             

ç) Şube Yürütme Kurulu;

Madde 41- Şube yürütme kurulu, bu tüzüğün 28.29 ve 30.maddeleri hükümlerini yerine getirir.           

d) Şube haysiyet kurulu;

Madde 42-Şube haysiyet kurulu bu tüzüğün 31.32.33. ve 34.maddeleri hükümlerini yerine getirir.           

Şubelerin tabi olacağı genel hükümler;

Madde 43- Dernek şubeleri hakkında da 2908 sayılı Dernekler Kanunu ve bu tüzük hükümleri uygulanır.

Ancak;           

a) Şube Genel kurulunun toplantısına ait ilan, gazete ile yapılabileceği gibi mahalli imkan ve araçlardan yararlanmak suretiyle de yapılabilir.

b) Şube genel kurulları olağan toplantılarını merkez genel kurulu toplantısından en az 15 gün önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin Yükümlülükleri;

Madde 44- Şubeler, genel merkezin tespit edeceği miktar ve oranda bir aidatı genel merkeze ödemeye mecburdur.

Ayrıca, gayrimenkul edinme veya buna mümasil büyük yatırımların yapılmasında genel merkezin onayını almak mecburiyetindedirler.

Genel merkez, şubelerin lokal edinme, edinilen lokalin tefriş edilmesinde şubelere yardım edebilir. Şubelerin borçlanma limit, şekil ve şartları Genel Merkezce hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

Bu madde ve 3. paragrafta söz konusu edilen yönetmelik esaslarına uymayan şube borçlanmaları genel merkezi ilzam etmez.

Bu takdirde sorumluluk ve işlemlerin hukuki sonuçları tamamen ilgili şubenin yetkililerince yüklenilir.

Şubelerle ilgili sair hükümler;

Madde 45-Şubeler genel hükümler saklı kalmak üzere Genel merkezin denetimi altındadır. Tüzükte belirtilen hususlar dışında şube-merkez ilişkileri, Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanıp genel kurullarca onaylanacak yönetmeliklerle düzenlenir.

 

BÖLÜM : IV

YASAK VE İZNE BAĞLI FAALİYETLER

Yasak faaliyetler;

Madde 46- Dernek ve Şubeler 2908 sayılı Dernekler Kanununun 5,6,7,37,40,61 nci maddelerinde belirtilen yasal faaliyetlerde bulunamazlar.           

Yabancı dernek ve kuruluşlarla ilişki;

Madde 47- Dernek ve Şubeler yabancı ülkelerdeki dernek ve kuruluşların üyelerini, Türkiye’ye davet etmesi veya yabancı derneklerin ve kuruluşların davetlerine uyarak üyelerini veya temsilcilerini yurt dışına gönderme, Dışişleri Bakanlığı2nın ve ilgili bakanlıkların görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca verilecek izne bağlıdır.

Bildiri yayınlama;

Madde 48- Dernek ve şube Yönetim Kurlunca karar verilmeden bildiri, beyanname veya benzeri yayınları yapamaz ve dağıtamazlar. Yayınlanacak bildiri, beyanname ve benzerlerinde, bunların yayınlanması kararına katılan Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin adı, soyadı ve imzalarının bulunması şarttır.

Bildiri, beyanname ve benzerlerinin yayınlanmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı ile hazırlanan yayın metninin birer örneğinin, yayının ihbarı amacıyla, gün ve saati yazılı alındı belgesi karşılığında, mahallin en büyük mülki amirliğine ve Cumhuriyet savcılığına verilmesi zorunludur. Bildiri, beyanname ve benzeri yayınlar, mahallin en büyük mülki amirliğine verilişinden itibaren 24 saat geçmedikçe dağıtılamaz ve basına verilemez.

Bildiri, beyanname ve benzeri yayınlar kanunla yasaklanmış herhangi bir dille veya yazı ile yazılamaz. Devletin iç ve dış güvenliğini, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozucu veya suç işlemeye veya ayaklanmaya veya isyana teşvik edici bir nitelik taşıyamaz. Devletin gizli belgelerini açıklamak ve başkalarının şöhret ve haklarına, özel ve aile hayatlarına tecavüz etmek amacına yönelik bildiri yayınlanmaz.

 

BÖLÜM : V

DERNEK TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ

Fesih:

Madde 49-Genel Kurul kararıyla fesih;

1) Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler bu tüzüğün 10.maddesi uyarınca ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Derneğin kapatılması için dava açıldıktan sonra, derneğin genel Kurulu tarafından verilen fesih kararı, açılmış bulunan davanın yürütülmesine ve kapatma kararı verilmesi halinde doğacak hukuki sonuçlara engel olamaz.

2) Mahkeme kararı ile kapatma;

a) 2908 Sayılı Dernekler Kanununun 10.maddesi gereğince yapılan yazılı isteme rağmen kuruluş bildirisi ve eklerindeki kanuna aykırılık veya noksanlıklar otuz gün içerisinde giderilemezse,

b) Olağan genel kurul toplantısı tüzükte belirtilen süre içinde yapılmaz veya kanunun teşkili zorunlu organları oluşturulmaz ve mahallin en büyük mülki amirinin yazılı ihtarına rağmen bu zorunluluk üç ay içinde yerine getirilmezse,

c) Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinin yazılı ihbarı ve Cumhuriyet Savcılığının açacağı dava üzerine asliye hukuk mahkemesinin kararıyla feshedilir.

Kendiliğinden dağılmış sayılma;

Madde 50- dernek kuruluş amaç ve şartlarını kaybettiği veya acze düştüğü veya Yönetim Kurulunun tüzük gereğince kurulmasına imkan kalmadığı veya yeter sayının bulunmaması sebebiyle üst üste iki olağan genel kurul toplantısının yapılmadığı hallerde, kendiliğinden dağılmış sayılır. Kendiliğinden dağılma halinin tespiti, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinin kararıyla olur.

Fesih;

Madde 51- Feshedilen veya kendiliğinden dağılmış sayılan dernek ve şubelerin mal, para ve haklarının tasfiyesi bu tüzükte gösterilen esaslara göre yapılır.

Dernek ve şubelerin feshi halinde, tasfiyesi ikmal için karar veren Genel Kurulca biri Yönetim Kurulu Başkanı, diğeri muhasip üye olmak üzere 5 kişilik bir tasfiye kurulu seçilir. En büyük mülkiye amirinden de bir temsilci istenir.

Tasfiye kurulu, dernek ve şubelerin mal, para ve haklarını tespit eder, bütçesini inceler, borçlarını öder, neticede elde kalan miktarı tüzüğün 2.maddesinde belirtilen fakülte ve yüksek okullardan halen faaliyetini sürdürenlerin talebe derneklerine, bu uğurda kurulmuş dernek yoksa fakülte ve yüksek okul idarelerine eşit olarak devredilir.

Bu usule göre feshedilen veya münfesih hale düşen şubelerin tüm varlığı dernek Genel Merkezine intikal eder.

 

BÖLÜM: VI

DERNEK VE ŞUBELERİN GELİRLERİ

 

Madde 52-

a) Dernek ve şubelerin gelir kaynakları şunlardır.   

1-Üye aidatları (Her üyeden, seneliği 1.200.- lirayı geçmemek üzere ayda en fazla 100.- lira aidat alınabilir.)

2-Tertiplenen balo, eğlence, müsamere, konser, sergi, gezi ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

3-Tertiplenen piyango gelirleri,

4- Dernek mamelekinden elde edilen gelirler,

5-Bağış ve yardımlar,

6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan, oluşur.

gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, beş yıldır Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır. Bu alındı belgelerinin biçimi, bastırılması, derneklere verilmesi, kullanılanların denetlenmesi ve alınacak ücret, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca düzenlenecek yönetmelikle belirlenir.

Alındı belgesinde, ödeme ve bağışta bulunanın açık kimliği ve imzası bulunur.

Maliye Bakanlığı yazılı istemden itibaren otuz gün içinde alındı belgesini sağlayamazsa, dernek, özel olarak bastıracağı alındı belgelerini mahallin en büyük mülki amirliğine onaylatarak bağış ve aidat kabul edebilir.

Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgeleri kullanılamaz.

Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri dernek Yönetim Kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir.

adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplanamaz.           

Madde 52- 1-Üye aidatları: Her üye Yıllık 24.000.000.-TL. aylık 2.000.000.-TL.den az olmamak üzere aidat öder.

7-dernek yayın organına alınan reklam gelirleri ve yayının aboneliğinden doğacak gelirler,

(son paragraf) Dernek adına bastırılan dergi, gazete ve öteki basılı eserler vererek gelir temin edilir.

 Madde 53- Dernek ve Şubeler aşağıda yazılı defterleri tutar.

 1- Üye kayıt defteri: Derneğe girenlerin kimlikleri, derneğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları bu deftere yazılır.

 2-Karar defter: Yönetim Kurullarının kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı Başkan ve üyelerce imzalanır.

 3-Gelen ve giden evrak defteri: gelen ve giden evrak, tarih ve numarasıyla bu deftere kaydolunur.

 4-Gelir ve gider defteri: dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paraların da verildikleri yerler, açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

 5- Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri: bütçe kesin hesap ve bilançoları bu deftere işlenir.

 6-Demirbaş defteri: derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.

Bu madde de sayılan defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.

Taşınmaz mal edinme;

 Madde 54- Dernek, ikametgahı ile amaç ve faaliyeti için gerekli olandan başka taşınmaz mala sahip olamaz.

Dernekçe satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluyla derneğe intikal eden taşınmaz malların dernek adına tapuya tescilinden itibaren üç ay içinde İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesi zorunludur. Bunlardan birinci fıkra esaslarına göre dernek ihtiyaçlarından tespit edilenler İç İşleri Bakanlığınca belli edilen süre içinde dernek tarafından paraya çevrilir.

Hükümet komiserine verilecek ücret;

 Madde 55- Hükümet komiserine ve yardımcılarına verilecek ücretin miktarı, birinci derece kadrolu memur için tespit olunacak yurt içi gündelik miktarını, aşmamak üzere İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken tespit olunur. Bu ücret, ilgili dernek tarafından karşılanır ve Genel Kurul toplantılarından en az iki gün önce Maliye veznesine yatırılır.

 Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği;

 Madde 56- Tüzük değişikliğine dernek Genel Kurul toplantısında mevcut üyenin üçte ikisinin oyu ile karar verilebilir.          

Madde 57- Tüzükte bulunmayan hususlar hakkında 2908 sayılı Dernekler Kanunu ve bu kanunla ilgili olarak daha sonra çıkarılacak Genel Hükümler uygulanır.

Derneğin kurucuları;

Madde 58- Hepsi Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olan bu derneğin kurucularının adları, soyadları, meslekleri ve ikametgah adresleri aşağıda gösterilmiştir.

 

ADI SOYADI:  UYRUĞU: MESLEĞİ:  NÜFUSA KYT:  D.YILI: BABA DI:   ADRESİ:
Vusat Yalaz  TC Memur  İstanbul 1926 Recep  
Sevim Tümay TC Memur  Ankara 1926 Yusuf Ziyaettin  
İsmet Unkan TC Tüccar Uşak 1928 Ahmet  
Ramazan Yıldız TC Memur  Ceyhan 1928 Mustafa  
Tevfik Uysal  TC Memur  Karacasu 1926 Ahmet  
Veli Tandoğan TC Memur  Hacıbektaş 1339 Mustafa  
Rıdvan Üstüntürk TC Memur  İzmir 1928 Mustafa Necmettin  
Muzaffer Tunaboylu TC Ticaret Adana 1922 Hüseyin Avni