Biz Kimiz?

Kısa adı İZDÜP olan Platform 2020 Yılında kurulmuştur. Gönüllü ve sivil bir oluşumdur.

İZDÜP, insan hakları evrensel ilkelerinin, düşünce, fikir, inanç ve girişim özgürlüklerinin, hukukun üstünlüğünün, demokratik, laik hukuk devletinin, katılımcı demokrasi anlayışının, sosyal devletin, piyasa ekonomisinin kurum ve kurallarının ve sürdürülebilir çevre, insan ve vicdan dengesinin benimsendiği bir toplumsal düzenin oluşmasına ve gelişmesine katkı sağlamayı amaçlar.

İZDÜP, Türklük ülküsü, tarih bilinci ve milli bir duruş ile, Atatürk’ün öngördüğü hedef ve ilkeler doğrultusunda, Türkiye’nin çağdaş uygarlık düzeyini yakalama ve aşma anlayışı içinde, kadın-erkek eşitliğini, siyaset, ekonomi ve eğitim açısından gözetir. Platformun; Türk toplumunun öncü ve girişimci bir grubu olması inancıyla, ana gayenin gerçekleştirilmesini sağlamak için çalışmalar gerçekleştirir.

İZDÜP, "Türkiye, Türkiye'den büyüktür" anlayışıyla başta Türk Dünyası, Türk akraba ve toplulukları olmak üzere, kan ve soy bağımız olan topluluklarla karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi, gönül coğrafyası ile gönül köprüsü kurulması için sosyal, kültürel, ekonomik faaliyetlerin artırılmasını Türk kültürünün araştırılması, geliştirilmesi, korunması, gelecek nesillere öğretilmesi ve aktarılmasını destekler.

İZDÜP, ülke ve kamu yararını gözetir. Bu amaçla çalışan herkesin; başta örf, adet ve geleneklerimiz olmak üzere, evrensel etik ve ahlak ilkelerine uygun faaliyet göstermesi yönünde çaba sarf eder;

İZDÜP, insan ilişkilerinde; hak, hukuk, hakkaniyet ve adalet anlayışını benimseyerek hareket eder.

İZDÜP, Türk rekabet gücünün ve toplumsal refahın, istihdamın, verimliliğin, yenilikçilik kapasitesinin ve eğitimin kapsam ve kalitesinin sürekli artırılması yoluyla yükseltilmesini esas alır.

İZDÜP, toplumsal barış ve uzlaşmayı benimser ve sürdürülebilir olması için çaba sarf eder. Ülkemizin kalkınmasında bölgesel ve sektörel potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesini gözetir. Ulusal ekonomik politikaların oluşturulmasına katkı sağlamak için çalışır.

Türkiye’nin küresel rekabet düzeyinde tanıtımına katkıda bulunur, ülkemiz menfaatine olacak Uluslararası kuruluşlarda yer alması sürecini desteklemek üzere; uluslararası ilişki, iletişim, temsil ve işbirliği ağlarının geliştirilmesine katkı sağlar.

Uluslararası entegrasyonu ve etkileşimi, bölgesel ve yerel gelişmeyi hızlandırmak için araştırma yapar, görüş oluşturur, projeler geliştirir ve bu kapsamda etkinlikler düzenler.

İZDÜP, Ülkemiz adına, oluşan görüş ve önerilerini Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’ne, uluslararası kuruluşlara, STK’lere ve kamuoyuna doğrudan ya da dolaylı olarak basın ve diğer araçlar aracılığı ile ileterek, ülkemiz adına düşünce ve hareket birliği oluşturmayı hedefler.

İZDÜP, misyonu, vizyonu doğrultusunda ve faaliyetleri çerçevesinde, ülke gündeminde bulunan konularla ilgili görüşlerini bilimsel çalışmalarla destekleyerek kamuoyuna duyurur ve yayınlar. Bu görüşlerden hareketle kamuoyunda tartışma platformlarının oluşmasını sağlar.

#İZDÜP #STK #NGO #düşünce #bilim #kültür #sanat #türkdünyası #insanhakları #hukuk #adalet, #demokrasi #tarih #işbirliği #toplumsalbarış #uzlaşma #katılımcıdemokrasi #gönülcoğrafyamız #TürkiyeTürkiyedenBüyüktür