İnternet Sitesi Genel Aydınlatma Metni

İZMİR YÜKSEK TİCARETLİLER, İŞLETME, İKTİSAT VE İDARİ BİLİMLER MEZUNLARI DERNEĞİ (İZİMDER) 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

İNTERNET SİTESİ GENEL AYDINLATMA METNİ

İZİMDER, yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır.

Kişisel verileriniz, İZİMDER tarafından veri sorumlusu sıfatı ile;

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak,
 • Tedarikçi çalışanlarımızla aramızda doğan iş akdi çerçevesinde,
 • Bize bildirdiğiniz veya bildirildiği haliyle güncelliğini ve doğruluğunu koruyarak,
 • İşlenme amacına uygun, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere, işlenmektedir.

İlgili kişiler, işlenen kişisel verileri, kişisel verilerinin işlenme amaçları, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’ da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

 1. Hukuki Sebep

İZİMDER’in veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

 • Açık rızanın varlığı (“m.5/1”).
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).
 1. İşlenen Kişisel Veriler

Veri İşleme Amacı

İşlenen Kişisel Veriler

Veri İşleme Şartları

Veri Toplama Yöntemleri

Eğitim, Seminer ve Konferans Düzenlenmesi, Kültür Sanat Etkinlikleri Düzenlemek

Ad, Soyadı, TCKN (Sertifikalı ise)

m.5/2-c, m.5/2-ç

Otomatik yollarla

Gündemde Yer Alan İlgili Konuya İlişkin Basın Açıklaması Yapılması

Ad, Soyadı, TCKN
(Sertifikalı ise)

m.5/2-c, m.5/2-ç

Otomatik Olmayan Yollarla

Gezi Faaliyetleri Düzenlenmesi

Ad, Soyadı, Cep telefonu

m.5/2-ç, m.5/2-f

Otomatik Olmayan Yollarla
(Çeşitli İletişim Uygulamaları)

İnternet Sitesi’nde Fotoğraf, Video, Yazı Kullanılması

Yazı Sahibinin Adı, Soyadı, Fotoğraf, Katılımcının Ad, Soyad, Videolar

m.5/2-f

Otomatik Olmayan Yollarla

Evrak Kayıtlarının Yapılması ve İlgili Birime Ulaştırılması

Ad, Soyad, Tckn, İmza.

m.5/2-c, m.5/2-ç

İlgili kişinin başvurusuyla (Otomatik olmayan yollarla).

Gelen Giden Kargoların Alıcılara Teslimi

Ad, Soyad, Tckn, Unvan, Çalışılan Yer.

m.5/2-c, m.5/2-ç

Çalışanın veya üçüncü kişiden (Otomatik olmayan yollarla)

Şikâyet, Talep ve Memnuniyet Süreçlerinin Yürütülmesi

Ad, Soyad, Telefon Numarası, E-Posta, Sorun Yaşanmış İse Sorun Detayları

m.5/2-f

İlgiliden, telefon yahut mail ile

(Otomatik olmayan yollarla)

Telefon Trafiği Yönetimi

Ad, Soyad, Firma Adı, Telefon Numarası

m.5/2-ç, m.5/2-f

İlgilinin iletmiş olduğu bilgiler

(Otomatik olmayan yollarla)

Sosyal Medya Yönetimi

Ad, Soyad, Kullanıcı Adı

m.5/2-f

Otomatik olmayan yollarla

Ziyaretçilere İlişkin Hizmetin Yürütülmesi

Ad, Soyad, Ziyaret Edilen Kişi

m.5/2-e, m.5/2-f

İlgilinin iletmiş olduğu bilgiler

(Otomatik olmayan yollarla)

Eğitim Süreçlerinin Planlanması ve Yürütülmesi

Ad, Soyad, İmza, İstenen Eğitim, E-Posta

m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e

E-Posta, Eğitim Formu, Eğitim Katılımcı Tutanağı

Toplantı Süreçlerinin Yürütülmesi

Ad, Soyad, Telefon Numarası

m.5/2-c, m.5/2-ç m.5/2-e, m.5/2-f

İlgilinin iletmiş olduğu bilgiler

(Otomatik olmayan yollarla)

Bilgisayarlar, Yazıcılar, Network Ağları, İnternet, Gibi Sistemlerini, Telefon Sistemlerinin Gerektiğinde Bakımlarının Yapılması.

Bakımı yapılan cihazın içerdiği tüm kişisel veriler

m.5/2-ç, m.5/2-f

İlgili Cihazlar ve Sistemler Üzerinden

İnternet Erişim Hizmeti

Ad, Soyad, E-Posta, Tckn, Telefon Numarası, IP Bilgisi (Çalışan İçin + Sicil Numarası Ve Unvan)

m.5/2-e, m.5/2-f

Otomatik yollarla

Güvenlik Kamera Kaydı Alınması

Ses ve Görüntü

m.5/2-ç, m.5/2-f

Otomatik yollarla

Whatsapp ve Mail Grubunun Kurulması

Ad, Soyad, Telefon Nu, Mail adresi

m.5/2-ç, m.5/2-f

Üye Kayıt Formu

Üyelere SMS gönderilmesi

Ad, Soyad, Telefon Nu.

m.5/2-f

Üye Kayıt Formu

Üye üniversite öğrencilerine yönelik etkinlik ve dernek faaliyetleri gerçekleştirmek

Ad, Soyad, Telefon Nu., E-posta adresi, Öğrencisi Olduğu Okul

m.5/2-ç, m.5/2-f

Otomatik ve otomatik olmayan yollarla.

İller arasındaki temsilcilerin koordinasyonunun sağlanması

Ad, Soyad, Tel., e-posta

m.5/2-ç, m.5/2-f

Otomatik olmayan yollarla

 Veri İşleme Amacı

İşlenen Kişisel Veriler

Veri İşleme Şartları

Veri Toplama Yöntemleri

Öğrencilere Burs Verilmesi

Ad, Soyadı, TCKN, Eğitim Bilgileri, E-posta ve Cep Telefonu, Aile Bilgileri, Finansal Bilgiler, Fotoğraf,

m.5/2-c, m.5/2-ç

Otomatik yollarla

           

Veri Aktarım Amacı

Aktarılan Kişisel Veriler

Aktarılan Alıcı Grupları

   

Dernekler Bilgi Sistemi

 1. Kişisel Verilerin Yurtiçindeki Üçüncü Kişilere Aktarılması

Veri Aktarım Amacı

Aktarılan Kişisel Veriler

Aktarılan Alıcı Grupları

Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, Cinsiyet, Telefon No, Adres

Dernekler Bilgi Sistemi

Üyeler arası iletişim ve koordinasyonun sağlanması

Ad, Soyad, E-Posta, Telefon Numarası

E-Posta ve Whatsapp

Grubunda Bulunan Dernek Üyeleri

 1. Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

Yurtdışına aktarım bulunmamaktadır.

  

 1. İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişiler, Hukukçular Derneği’nin aşağıda belirtilen adresine noter aracılığıyla gönderecekleri ihtarname, kimliğini ispatlayıcı belge ile e-posta veya kimlik ibrazında bulunarak şahsen başvuru yöntemiyle;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin Hukukçular Derneği’ne ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır. Bilgilerinize sunarız.

Veri Sorumlusunun Kimliği

 

İnternet Adresi: www.izimder.org.tr 

E-posta Adresi: Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. 

Adres : Sağlık Mahallesi, Ataç-1 Sokak, No:1/14, Selam Apartmanı, 06430 Sıhhiye/Çankaya/ANKARA